Untitled Document
  Untitled Document
Home Admission Structure Program Contact
  Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
: : คณบดีหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต : :
 
 • ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2556-57
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
  สำนักงานบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19 ชั้น 8
  เลขที่ 235 ถนนเพชรเกษม บางหว้า ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
  โทรศัพท์ 0-2457-0068 ต่อ 5402
  โทรสาร 0-2868-6662
 • ภาพบรรยายกาศงานทำบุญหลักสูตร


ดร.ปริญ ลักษิตามาศ
ผู้บริหารดีเด่นแห่งเอเชีย 2001
email: prinsiam@gmail.com
Tel.081-804-3554

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
Doctor of Business Administration Program in Marketing
การบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (การตลาด) ชื่อย่อ
บธ.ด. (การตลาด)
Doctor of Business Administration (Marketing ) ชื่อย่อ D.B.A. (Marketing )

 • 1.หลักสูตรสามารถจบได้ 2 - 3 ปี
 • 2.กลุ่มคณาจารย์ผู้สอนจาก มหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และจากองค์กรธุกิจ
 • 3.ค่าใช้จ่ายตามที่ควรจะจ่ายจริง
: : รองคณบดีบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต : :  

 

ดร.ศิวารัตน์ ณ ปทุม

                   

         หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาการตลาดเป็นการสร้างนักวิชาการ และนักวิชาชีพชั้นสูง
ระดับสากล โดยเน้นกระบวนการวิจัยเพื่อให้สามารถบุกเบิก แสวงหาความรู้ใหม่จากความรู้เดิมได้อย่างอิสระ สร้างสรรค์ จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการบูรณาการศาสตร์การตลาดและพัฒนาการสิ่งใหม่เชื่อมโยง
กับศาสตร์อื่นได อย่างต่อเนื่อง บนพื้นฐานคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและ วิชาชีพชั้นสูง
  ศักยภาพหลักสูตรเน้นทำวิจัย และที่การวิจัยและศึกษารายวิชาเพิ่มเติมโดยมีเงื่อนไขพิเศษ คือ
  1. การดูงานต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น สิงค์โปร์ ฯลฯ
 

2.ต้องนำเสนอผลงานทางวิชาการ หรือเนื้อหาบางส่วนจากดุษฎีนิพนธ์ต่อที่ประชุมทางวิชาการ ระดับชาติหรือนานาชาติ พร้อมกับผลงานนั้นต้องได้รับการตีพิมพ์


: : รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร : :
 • ดร.บุญพันธ์ สุขุม
 • ดร.สุรกิจ เทวกุล
 • นพ.ดร.ศาสตรา ณ ปทุม
 • ดร.วุฒิพงศ์ วุฒิปรีชา
 • ดร.ชัยพล หอรุ่งเรือง
 • ดร.พิษณุ สันทรานันทน์
 • ศ.ธนสรรค์ แขวงโสภา
 • ดร.เอกชัย พวงกลิ่น
>> มุ่งเน้นอัจฉริยะ
  1. เพื่อผลิตบัณฑิตด้านนวัตกรรมการตลาดด้านวิชาการ และการบริหารภาคเอกชนและภาครัฐ ให้มีทักษะความรู้รวมทั้งในการทำวิจัยที่มีคุณภาพระดับสากล
  2. เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในอันที่จะก้าวสู่ตำแหน่งผู้บริหารที่พร้อมกับการเปลี่ยนแปลง
ในอนาคต
  3. เพื่อสร้างสรรค์ความรู้ใหม่และการพัฒนาการสอนวิจัยในระดับภูมิปัญญาและสากล
  4.เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านตลาด ตลอดจนพัฒนารูปแบบการประยุกต์ใช้จริงในระดับสากล

: : อาจารย์พิเศษ : :
 • ศ.ดร.นราศรี ไววนิชกุล
 • ศ.ดร.ประชุม สุวัตถี
 • ผศ.ดร.ธนวรรณ แสงสุวรรณ
 • ดร.ดิสสทัต ประเสริฐสกุล
 • รศ.เพลินทิพย์ โกเมศโสภา
 • รศ.ศิริโสภา ศิริบวรเกียรติ
 • ดร.มยุขพันธ์ ไชยมั่นคง
 • ดร.ฉัตรชัย ตวงรัตนพันธ์
 • ดร.ไพศาล มะระพฤกษ์วรรณ
 • ดร.วรวุฒิ หวังวัชรกุล
 • ดร.ธนฤกษ์ ธนกิจสมบัติ


   
   
Untitled Document
มหาวิทยาลัยสยาม 235 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10163 โทร.0-2457-0068, 0-2868-6000
แฟกซ์ 0-2457-3982, 0-2467-3174 E-mail :
phdm@siam.edu
Copyright @ 2008 Design by : It