phdm

มหาวิทยาลัยสยาม | Siam University

ปริญญาเอกทางการจัดการ
DOCTOR OF PHILOSOPHY IN MANAGEMENT
มหาวิทยาลัยสยาม

มหาวิทยาลัยสยาม ได้รับการรับรองให้เป็นภาคีสมาชิกของสมาคมมหาวิทยาลัยนานาชาติ (International Association of Universities-IAU) สมาคมอธิการบดีระหว่างประเทศ (International Association of University Presidents ) ซึ่งอธิการบดีได้รับเกียรติให้เป็นกรรมการบริหารสมาคม ตั้งแต่ปี พ.ศ.2527 จนถึงปัจจุบัน และมหาวิทยาลัยยังได้รับการรับรองให้เป็นสมาชิกของสมาคมการศึกษาขั้นอุดมศึกษาแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (The Association of South east Asian Institution of Higher Learning-ASAIHL) สมาคมสถาบันการศึกษาด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยวแห่งภาคพื้นยุโรป (EUHOFA) และสมาคมฝึกอบรมและพัฒนาองค์กรแห่งภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Asian Regional Training and Development Organization-ARTDO)

นอกจากนั้น มหาวิทยาลัยสยามยังมีความสัมพันธ์เป็นอย่างดีกับสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศที่มีชื่อเสียงดีเด่นและได้รับการยอมรับ โดยการทำสัญญาความร่วมมือและการสนับสนุนทางด้านวิชาการและเทคโนโลยี จากสัญญาดังกล่าวทำให้มีการแลกเปลี่ยนความร่วมมือและการสนับสนุนซึ่งกันและกันเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ทั้งในระดับอาจารย์ นักศึกษา รวมทั้งการอำนวยความสะดวกให้แก่บุคลากรและนักศึกษาที่ต้องการเพิ่มพูนวิทยฐานะโดยการไปศึกษาต่อในต่างประเทศ สถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศที่มีชื่อเสียงที่มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสยามมี อาทิ

 • University of Houston, Texas, U.S.A.
 • Oklahoma State University, Stillwater, U.S.A
 • San Francisco State University, U.S.A.
 • California State University, Long Beach, California,USA.
 • San Francisco State University, California, USA.
 • University of Newcastle, Newcastle, Australia.
 • Maquarie University, Australia.
 • Edith Cowan University, Australia.
 • Kyung Hee University, Seoul, Korea.
 • Universitas Autonoma de Guadalajara, Mexico
 • International College of Tourism and Management, Krems, Austria

สำหรับหลักสูตรปริญญาดุษฏีบัณฑิต มหาวิทยาลัยสยามได้เปิดหลักสูตรนี้ในปีพ.ศ.2549 โดยได้รับการอนุญาตและรับรองหลักสูตรจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และมีการประเมินผลคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้คณาจารย์ผู้อำนวยการสอนในหลักสูตรประกอบไปด้วยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ

จุดเด่นของหลักสูตร:

 • เน้นรูปแบบการศึกษาแบบปฏิสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา
 • การสอนที่มีการเชิญอาจารย์ภายนอกมาสอน มีอาจารย์ประจำเข้าร่วมฟังการบรรยายกับนักศึกษาทุกครั้ง
 • มีรายวิชาที่ช่วยแนะนำและปูพื้นฐานเพื่อการทำวิจัย การกำหนดหัวข้อเรื่องและการเขียนดุษฎีนิพนธ์
 • มีอาจารย์ประจำซึ่งจบการศึกษาระดับดุษฏีบัณฑิตช่วยให้คำปรึกษานักศึกษาทุกวัน
 • มีอาจารย์ประจำระดับศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์ช่วยให้คำปรึกษานักศึกษาทุกวัน
 • การศึกษาตลอดหลักสูตรมีคณาจารย์ควบคุมดูแลแนะนำการเรียนและการทำดุษฎีนิพนธ์อย่างใกล้ชิด
 • มีการศึกษาแลกเปลี่ยนดูงาน และการทำวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ อาทิ University of Houston (U.S.A) California State University (USA) Maquarie University (Australia) Kyung Hee University (Korea) เป็นต้น
 • นักศึกษาที่เรียนดีมีโอกาสขอรับทุนอุดหนุนการเขียนดุษฏีนิพนธ์
 • สามารถสำเร็จการศึกษาภายใน 3 ปี งบประมาณไม่บานปลาย
 • รับนักศึกษาจำนวนจำกัด

ติดต่อ : โครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม อาคารเฉลิมพระเกียรติ (19 ชั้น) ชั้น 4
235 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กทม.10160
โทร.0-2867-8070-1 โทรสาร.0-2868-5022, 0-2868-6661
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 1. ค่าหน่วยกิต เหมาจ่ายในอัตราภาคการศึกษาละ 55,000 บาท
 2. ค่าธรรมเนียมนักศึกษาใหม่

  - ค่าสมัครสอบ 3,000 บาท
  - ค่าใบสมัครชุดละ 300 บาท
  - ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 5,000 บาท
  - ค่าบัตรประจำตัวนักศึกษา 250 บาท
  - ค่าประกันอุบัติเหตุ 1,000 บาท
  - ค่าประกันของเสียหาย 1,000 บาท
  รวมค่าธรรมเนียมนักศึกษาใหม่ 9,650 บาท
 3. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ

  - ค่าศึกษาดูงานในต่างประเทศ (ประมาณการ) 100,000 บาท
  - ค่ารักษาสถานภาพในกรณีที่นักศึกษาลาป่วย / ลาปฏิบัติราชการ /
  ทำดุษฏีนิพนธ์ไม่สำเร็จตามเวลาที่กำหนด ภาคการศึกษาละ
  10,000

  บาท

คุณสมบัติสำคัญและการคัดเลือก

- ผู้สมัครจะต้องมีประสบการณ์การบริหารจัดการไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือไม่น้อยกว่า 3 ปี สำหรับเจ้าของกิจการ
  หรือผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเห็นควรพิจารณาให้รับเข้าศึกษาเป็นกรณีพิเศษ
- ผู้สมัครจะต้องมีความรู้ภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นในระดับที่ดีเพียงพอจะใช้ศึกษาในระดับดุษฎีบัณฑิต
- ผู้สมัครจะต้องสอบผ่านการสอบสัมภาษณ์เกี่ยวกับประสบการณ์บริหารในสายอาชีพ
- ผู้สมัครจะต้องนำTranscript และปริญญานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ในระดับปริญญาโท มายื่นประกอบการพิจารณา
  คัดเลือกเข้าศึกษา
- จดหมายรับรองจากอาจารย์จำนวน 1 ฉบับ และจากผู้บังคับบัญชาจำนวน 1 ฉบับ
- จำนวนนักศึกษาที่เปิดรับ รุ่นละประมาณ 30 คน
- เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2551 – 31 มกราคม 2552ระบบการเรียน : ไตรภาค เวลาเรียนต่อ 1 ภาคฯ : ประมาณ 15 สัปดาห์

ภาคการเรียนที่ 1 : มกราคม 2552 – เมษายน 2552
ภาคการเรียนที่ 2 : พฤษภาคม 2552 – สิงหาคม 2552
ภาคการเรียนที่ 3 : กันยายน 2552 – ธันวาคม 2552

หมายเหตุ : การศึกษาในหลักสูตรนี้ใช้เวลาประมาณ 3-4 ปี

วันเวลาเรียน : เฉพาะวันเสาร์ - วันอาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น.

หลักสูตรมีแบบการเรียน 2 แบบ

แบบ 1 / แผน ก :
เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยเพื่อทำดุษฎีนิพนธ์ โดยนักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาบังคับ 3 วิชา โดยไม่นับหน่วยกิต และการสอบประมวลผลความรู้
ปริญญามหาบัณฑิต

 1. รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต 3 วิชา
 2. ดุษฎีนิพนธ์ 60 หน่วยกิต
  (จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 60 หน่วยกิต)

แบบ 2/แผน ข :
เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยเพื่อทำดุษฎีนิพนธ์ และการศึกษารายวิชา (coursework) รวมถึงการศึกษา 1 รายวิชาบังคับ โดยไม่นับหน่วยกิต และการสอบประมวลผลความรู้
ปริญญาบัณฑิต (เกียรตินิยม)

 1. รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต 1 วิชา
 2. รายวิชา 33 หน่วยกิต
 3. ดุษฎีนิพนธ์ 48 หน่วยกิต
  (จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 81 หน่วยกิต)

ปริญญามหาบัณฑิต

 1. รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต 1 วิชา
 2. รายวิชา 21 หน่วยกิต
 3. ดุษฎีนิพนธ์ 39 หน่วยกิต
  (จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 60 หน่วยกิต)

การติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูลและซื้อใบสมัคร

1.1 สำนักงานบัณฑิตศึกษา (โครงการ ปร.ด. ทางการจัดการ) อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 19) ชั้น 4
โทร. 0-2457-0068 ต่อ 321-2 โทรสาร 0-2868-5022

1.2 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

1.3 สำนักรับสมัครนักศึกษา อาคาร 19 ชั้น 1 โทร. 0-2457-0068 ต่อ 307-8

1.4 ตึกอำนวยการ (อาคาร 1)ชั้น 1 โทร. 0-2457-0068 ต่อ 108,240

Siam University
235 Petchkasem Road, Phasi-charoen, Bangkok 10160
Mobile : 081-306-3688 Tel. 0-2867-8070 Fax. 0-2868-5022,868-6661
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

You are here: Home ปริญญาเอก