phdm

มหาวิทยาลัยสยาม | Siam University

ปริญญาเอกทางการจัดการ

ปริญญาเอกทางการจัดการ
DOCTOR OF PHILOSOPHY IN MANAGEMENT
มหาวิทยาลัยสยาม

มหาวิทยาลัยสยาม ได้รับการรับรองให้เป็นภาคีสมาชิกของสมาคมมหาวิทยาลัยนานาชาติ (International Association of Universities-IAU) สมาคมอธิการบดีระหว่างประเทศ (International Association of University Presidents ) ซึ่งอธิการบดีได้รับเกียรติให้เป็นกรรมการบริหารสมาคม ตั้งแต่ปี พ.ศ.2527 จนถึงปัจจุบัน และมหาวิทยาลัยยังได้รับการรับรองให้เป็นสมาชิกของสมาคมการศึกษาขั้นอุดมศึกษาแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (The Association of South east Asian Institution of Higher Learning-ASAIHL) สมาคมสถาบันการศึกษาด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยวแห่งภาคพื้นยุโรป (EUHOFA) และสมาคมฝึกอบรมและพัฒนาองค์กรแห่งภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Asian Regional Training and Development Organization-ARTDO)

นอกจากนั้น มหาวิทยาลัยสยามยังมีความสัมพันธ์เป็นอย่างดีกับสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศที่มีชื่อเสียงดีเด่นและได้รับการยอมรับ โดยการทำสัญญาความร่วมมือและการสนับสนุนทางด้านวิชาการและเทคโนโลยี จากสัญญาดังกล่าวทำให้มีการแลกเปลี่ยนความร่วมมือและการสนับสนุนซึ่งกันและกันเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ทั้งในระดับอาจารย์ นักศึกษา รวมทั้งการอำนวยความสะดวกให้แก่บุคลากรและนักศึกษาที่ต้องการเพิ่มพูนวิทยฐานะโดยการไปศึกษาต่อในต่างประเทศ สถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศที่มีชื่อเสียงที่มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสยามมี อาทิ

 • University of Houston, Texas, U.S.A.
 • Oklahoma State University, Stillwater, U.S.A
 • San Francisco State University, U.S.A.
 • California State University, Long Beach, California,USA.
 • San Francisco State University, California, USA.
 • University of Newcastle, Newcastle, Australia.
 • Maquarie University, Australia.
 • Edith Cowan University, Australia.
 • Kyung Hee University, Seoul, Korea.
 • Universitas Autonoma de Guadalajara, Mexico
 • International College of Tourism and Management, Krems, Austria

สำหรับหลักสูตรปริญญาดุษฏีบัณฑิต มหาวิทยาลัยสยามได้เปิดหลักสูตรนี้ในปีพ.ศ.2549 โดยได้รับการอนุญาตและรับรองหลักสูตรจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และมีการประเมินผลคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้คณาจารย์ผู้อำนวยการสอนในหลักสูตรประกอบไปด้วยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ

จุดเด่นของหลักสูตร:

 • เน้นรูปแบบการศึกษาแบบปฏิสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา
 • การสอนที่มีการเชิญอาจารย์ภายนอกมาสอน มีอาจารย์ประจำเข้าร่วมฟังการบรรยายกับนักศึกษาทุกครั้ง
 • มีรายวิชาที่ช่วยแนะนำและปูพื้นฐานเพื่อการทำวิจัย การกำหนดหัวข้อเรื่องและการเขียนดุษฎีนิพนธ์
 • มีอาจารย์ประจำซึ่งจบการศึกษาระดับดุษฏีบัณฑิตช่วยให้คำปรึกษานักศึกษาทุกวัน
 • มีอาจารย์ประจำระดับศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์ช่วยให้คำปรึกษานักศึกษาทุกวัน
 • การศึกษาตลอดหลักสูตรมีคณาจารย์ควบคุมดูแลแนะนำการเรียนและการทำดุษฎีนิพนธ์อย่างใกล้ชิด
 • มีการศึกษาแลกเปลี่ยนดูงาน และการทำวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ อาทิ University of Houston (U.S.A) California State University (USA) Maquarie University (Australia) Kyung Hee University (Korea) เป็นต้น
 • นักศึกษาที่เรียนดีมีโอกาสขอรับทุนอุดหนุนการเขียนดุษฏีนิพนธ์
 • สามารถสำเร็จการศึกษาภายใน 3 ปี งบประมาณไม่บานปลาย
 • รับนักศึกษาจำนวนจำกัด

ติดต่อ : โครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม อาคารเฉลิมพระเกียรติ (19 ชั้น) ชั้น 4
235 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กทม.10160
โทร.0-2867-8070-1 โทรสาร.0-2868-5022, 0-2868-6661
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

You are here: Home ปริญญาเอก ปริญญาเอกทางการจัดการ