phdm

ศ.ดร.กระมล ทองธรรมชาติ
รศ.ดร.สัญญา สัญญาวิวัฒน์
ศ.ดร.สมบูรณ์ สุขสำราญ
รศ.ดร.ปรีชา หงษ์ไกรเลิศ
ศ.ดร.ติน ปรัชญพฤทธิ์
รศ.ดร.อุทัย เลาหวิเชียร
ศ.ดร.ยุวัฒน์ วุฒิเมธี
ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์
อ.ดร.สุรพล กาญจนะจิตรา
อ.ดร.จอมพงษ์ มงคลวนิช
อ.ดร.สุบเดช วามสิงห์
อ.ดร.ไชยนันท์ ปัญญาศิริ
อ.ดร.จิดาภา ถิรศิริกุล
คณาจารย์ประจำหลักสูตร

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย ศิริกายะ Ph.D. Communication/ The Ohio State University/2516
อดีตอาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ดูแลหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฏีบัณฑิต

รองศาตราจารย์ สุธี พลพงษ์ ชนศ.ม. การสื่อสารมวลชน/จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/2533
อดีตอาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร.มณฑิรา ธาดาอำนวยชัย นศ.ด.นิเทศศาสตร์/จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/2553

อาจารย์ มล.อัจฉราพร ณ สงขลา นศ.ม.การสื่อสารมวลชน/จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/2526
อดีตผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารวิสาหกิจและประชาสัมพันธ์ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

อาจารย์บุษบา ศรีรัตจนาการ นศ.ม. การสื่อสารมวลชน/จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/2542
ว.บ. การโฆษณา/มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/2526

อาจารย์ศักรา ไพบูลย์ M.A. Visual Communication/ Birmingham City University/2552

อาจารย์เชาวลิต ธรรมส่องหล้า M.Sc. Computer Science/ University of Missouri/2552

อาจารย์สุริยา เลิศมาลีวงศ์ นศ.ม. การโฆษณา/จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/2544

ระบบการเรียน : ไตรภาค เวลาเรียนต่อ 1 ภาคฯ : ประมาณ 15 สัปดาห์

ภาคการเรียนที่ 1 : มกราคม 2552 – เมษายน 2552
ภาคการเรียนที่ 2 : พฤษภาคม 2552 – สิงหาคม 2552
ภาคการเรียนที่ 3 : กันยายน 2552 – ธันวาคม 2552

หมายเหตุ : การศึกษาในหลักสูตรนี้ใช้เวลาประมาณ 3-4 ปี

วันเวลาเรียน : เฉพาะวันเสาร์ - วันอาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น.

หลักสูตรมีแบบการเรียน 2 แบบ

แบบ 1 / แผน ก :
เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยเพื่อทำดุษฎีนิพนธ์ โดยนักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาบังคับ 3 วิชา โดยไม่นับหน่วยกิต และการสอบประมวลผลความรู้
ปริญญามหาบัณฑิต

 1. รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต 3 วิชา
 2. ดุษฎีนิพนธ์ 60 หน่วยกิต
  (จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 60 หน่วยกิต)

แบบ 2/แผน ข :
เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยเพื่อทำดุษฎีนิพนธ์ และการศึกษารายวิชา (coursework) รวมถึงการศึกษา 1 รายวิชาบังคับ โดยไม่นับหน่วยกิต และการสอบประมวลผลความรู้
ปริญญาบัณฑิต (เกียรตินิยม)

 1. รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต 1 วิชา
 2. รายวิชา 33 หน่วยกิต
 3. ดุษฎีนิพนธ์ 48 หน่วยกิต
  (จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 81 หน่วยกิต)

ปริญญามหาบัณฑิต

 1. รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต 1 วิชา
 2. รายวิชา 21 หน่วยกิต
 3. ดุษฎีนิพนธ์ 39 หน่วยกิต
  (จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 60 หน่วยกิต)

การติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูลและซื้อใบสมัคร

1.1 สำนักงานบัณฑิตศึกษา (โครงการ ปร.ด. ทางการจัดการ) อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 19) ชั้น 4
โทร. 0-2457-0068 ต่อ 321-2 โทรสาร 0-2868-5022

1.2 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

1.3 สำนักรับสมัครนักศึกษา อาคาร 19 ชั้น 1 โทร. 0-2457-0068 ต่อ 307-8

1.4 ตึกอำนวยการ (อาคาร 1)ชั้น 1 โทร. 0-2457-0068 ต่อ 108,240

Siam University
235 Petchkasem Road, Phasi-charoen, Bangkok 10160
Mobile : 081-306-3688 Tel. 0-2867-8070 Fax. 0-2868-5022,868-6661
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

คุณสมบัติสำคัญและการคัดเลือก

- ผู้สมัครจะต้องมีประสบการณ์การบริหารจัดการไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือไม่น้อยกว่า 3 ปี สำหรับเจ้าของกิจการ
  หรือผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเห็นควรพิจารณาให้รับเข้าศึกษาเป็นกรณีพิเศษ
- ผู้สมัครจะต้องมีความรู้ภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นในระดับที่ดีเพียงพอจะใช้ศึกษาในระดับดุษฎีบัณฑิต
- ผู้สมัครจะต้องสอบผ่านการสอบสัมภาษณ์เกี่ยวกับประสบการณ์บริหารในสายอาชีพ
- ผู้สมัครจะต้องนำTranscript และปริญญานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ในระดับปริญญาโท มายื่นประกอบการพิจารณา
  คัดเลือกเข้าศึกษา
- จดหมายรับรองจากอาจารย์จำนวน 1 ฉบับ และจากผู้บังคับบัญชาจำนวน 1 ฉบับ
- จำนวนนักศึกษาที่เปิดรับ รุ่นละประมาณ 30 คน
- เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2551 – 31 มกราคม 2552You are here: Home Admission ปริญญาเอก