phdm

ระบบการเรียน

ระบบการเรียน : ไตรภาค เวลาเรียนต่อ 1 ภาคฯ : ประมาณ 15 สัปดาห์

ภาคการเรียนที่ 1 : มกราคม 2552 – เมษายน 2552
ภาคการเรียนที่ 2 : พฤษภาคม 2552 – สิงหาคม 2552
ภาคการเรียนที่ 3 : กันยายน 2552 – ธันวาคม 2552

หมายเหตุ : การศึกษาในหลักสูตรนี้ใช้เวลาประมาณ 3-4 ปี

วันเวลาเรียน : เฉพาะวันเสาร์ - วันอาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น.

หลักสูตรมีแบบการเรียน 2 แบบ

แบบ 1 / แผน ก :
เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยเพื่อทำดุษฎีนิพนธ์ โดยนักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาบังคับ 3 วิชา โดยไม่นับหน่วยกิต และการสอบประมวลผลความรู้
ปริญญามหาบัณฑิต

 1. รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต 3 วิชา
 2. ดุษฎีนิพนธ์ 60 หน่วยกิต
  (จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 60 หน่วยกิต)

แบบ 2/แผน ข :
เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยเพื่อทำดุษฎีนิพนธ์ และการศึกษารายวิชา (coursework) รวมถึงการศึกษา 1 รายวิชาบังคับ โดยไม่นับหน่วยกิต และการสอบประมวลผลความรู้
ปริญญาบัณฑิต (เกียรตินิยม)

 1. รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต 1 วิชา
 2. รายวิชา 33 หน่วยกิต
 3. ดุษฎีนิพนธ์ 48 หน่วยกิต
  (จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 81 หน่วยกิต)

ปริญญามหาบัณฑิต

 1. รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต 1 วิชา
 2. รายวิชา 21 หน่วยกิต
 3. ดุษฎีนิพนธ์ 39 หน่วยกิต
  (จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 60 หน่วยกิต)
You are here: Home Admission ปริญญาเอก ระบบการเรียน