phdm

ระบบจัดการศึกษาและคุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติสำคัญและการคัดเลือก

- ผู้สมัครจะต้องมีประสบการณ์การบริหารจัดการไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือไม่น้อยกว่า 3 ปี สำหรับเจ้าของกิจการ
  หรือผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเห็นควรพิจารณาให้รับเข้าศึกษาเป็นกรณีพิเศษ
- ผู้สมัครจะต้องมีความรู้ภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นในระดับที่ดีเพียงพอจะใช้ศึกษาในระดับดุษฎีบัณฑิต
- ผู้สมัครจะต้องสอบผ่านการสอบสัมภาษณ์เกี่ยวกับประสบการณ์บริหารในสายอาชีพ
- ผู้สมัครจะต้องนำTranscript และปริญญานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ในระดับปริญญาโท มายื่นประกอบการพิจารณา
  คัดเลือกเข้าศึกษา
- จดหมายรับรองจากอาจารย์จำนวน 1 ฉบับ และจากผู้บังคับบัญชาจำนวน 1 ฉบับ
- จำนวนนักศึกษาที่เปิดรับ รุ่นละประมาณ 30 คน
- เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2551 – 31 มกราคม 2552You are here: Home โครงสร้างหลักสูตร ปริญญาเอก ระบบจัดการศึกษาและคุณสมบัติผู้สมัคร