phdm

  1. เพื่อผลิตบัณฑิตด้านนวัตกรรมการตลาดด้านวิชาการ และการบริหารภาคเอกชนและภาครัฐ ให้มีทักษะความรู้รวมทั้งในการทำวิจัยที่มีคุณภาพระดับสากล
  2. เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในอันที่จะก้าวสู่ตำแหน่งผู้บริหารที่พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
  3. เพื่อสร้างสรรค์ความรู้ใหม่และการพัฒนาการสอนวิจัยในระดับภูมิปัญญาและสากล
  4. เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านตลาด ตลอดจนพัฒนารูปแบบการประยุกต์ใช้จริงในระดับสากล

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตสาขาการตลาด  เป็นการสร้างนักวิชาการและนักวิชาชีพชั้นสูงระดับสากล โดยเน้นกระบวนการวิจัยเพื่อให้สามารถบุกเบิก แสวงหาความรู้ใหม่จากความรู้เดิมได้อย่างอิสระ สร้างสรรค์ จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ  บูรณาการศาสตร์การตลาดและพัฒนาการสิ่งใหม่เชื่อมโยงกับศาสตร์อื่นได้อย่างต่อเนื่องบนพื้นฐานคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง  ศักยภาพหลักสูตรเน้นทำวิจัยและศึกษารายวิชาเพิ่มเติมโดยมีเงื่อนไขพิเศษ คือต้องนำเสนอผลงานทางวิชาการ หรือเนื้อหาบางส่วนจากดุษฎีนิพนธ์ต่อที่ประชุมทางวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ พร้อมกับผลงานนั้นต้องได้รับการตีพิมพ์

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด Doctor of Business Administration Program in Marketing
การบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (การตลาด) ชื่อย่อ บธ.ด. (การตลาด) Doctor of Business Administration (Marketing ) ชื่อย่อ D.B.A. (Marketing )

  1. หลักสูตรสามารถจบได้ 3 - 6 ปี
  2. กลุ่มคณาจารย์ผู้สอนจากมหาวิทยาลัยมหิดล, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และจากองค์กรธุกิจ
  3. ค่าใช้จ่ายตามที่ควรจะจ่ายจริง

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
สำนักงานบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19 ชั้น 8
เลขที่ 235 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
โทรศัพท์ : 0-2457-0068 ต่อ 5402
โทรสาร  : 0-2868-6662

You are here: Home ข่าวประชาสัมพันธ์