phdm

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด Doctor of Business Administration Program in Marketing
การบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (การตลาด) ชื่อย่อ บธ.ด. (การตลาด) Doctor of Business Administration (Marketing ) ชื่อย่อ D.B.A. (Marketing )

  1. หลักสูตรสามารถจบได้ 3 - 6 ปี
  2. กลุ่มคณาจารย์ผู้สอนจากมหาวิทยาลัยมหิดล, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และจากองค์กรธุกิจ
  3. ค่าใช้จ่ายตามที่ควรจะจ่ายจริง

 

You are here: Home ข่าวประชาสัมพันธ์ หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด