phdm

Philosophy

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตสาขาการตลาด  เป็นการสร้างนักวิชาการและนักวิชาชีพชั้นสูงระดับสากล โดยเน้นกระบวนการวิจัยเพื่อให้สามารถบุกเบิก แสวงหาความรู้ใหม่จากความรู้เดิมได้อย่างอิสระ สร้างสรรค์ จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ  บูรณาการศาสตร์การตลาดและพัฒนาการสิ่งใหม่เชื่อมโยงกับศาสตร์อื่นได้อย่างต่อเนื่องบนพื้นฐานคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง  ศักยภาพหลักสูตรเน้นทำวิจัยและศึกษารายวิชาเพิ่มเติมโดยมีเงื่อนไขพิเศษ คือต้องนำเสนอผลงานทางวิชาการ หรือเนื้อหาบางส่วนจากดุษฎีนิพนธ์ต่อที่ประชุมทางวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ พร้อมกับผลงานนั้นต้องได้รับการตีพิมพ์