phdm

Objective

  1. เพื่อผลิตบัณฑิตด้านนวัตกรรมการตลาดด้านวิชาการ และการบริหารภาคเอกชนและภาครัฐ ให้มีทักษะความรู้รวมทั้งในการทำวิจัยที่มีคุณภาพระดับสากล
  2. เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในอันที่จะก้าวสู่ตำแหน่งผู้บริหารที่พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
  3. เพื่อสร้างสรรค์ความรู้ใหม่และการพัฒนาการสอนวิจัยในระดับภูมิปัญญาและสากล
  4. เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านตลาด ตลอดจนพัฒนารูปแบบการประยุกต์ใช้จริงในระดับสากล