หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด

Doctor of Business Administration Program in Marketing

มหาวิทยาลัยสยาม

 

ปรัชญาของหลักสูตร

 

         International doctoral students

The “Doctoral Program in Marketing” at Siam University is set up along with the higher education
know-how vision in marketing composing of excellency in academics and practice for innovative
knowledge and skills with marketing ethics searching for new frontier by combining local identity with
global understanding of changes.
Each academic year starts in August – December, January – May, and June – August.
For an interested person should contact at mark1@siam.edu for a better future life saga.

ปรัชญาของหลักสูตร

เป็นการสร้างนักวิชาการและนักวิชาชีพชั้นสูงที่เป็นสากล โดยเน้นกระบวนการวิจัยเพื่อให้สามารถบุกเบิก
แสวงหาความรู้ใหม่จากความรู้เดิมได้อย่างอิสระ สร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ บูรณาการศาสตร์การตลาด
และพัฒนาการสิ่งใหม่เชื่อมโยงกับศาสตร์อื่นได้อย่างต่อเนื่องบนพื้นฐานคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสู

วัตถุประสงค์

1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมการตลาดด้านวิชาการ และการบริหารภาคเอกชนและภาครัฐให้มีทักษะความรู้รวมทั้งในการทำวิจัยที่มีคุณภาพระดับสากล

2. เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรพร้อมที่จะก้าวสู่ตำแหน่งผู้บริหารที่พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

3. เพื่อพัฒนาศักยภาพความพร้อมด้านตลาดตลอดจนพัฒนารูปแบบการประยุกต์ใช้จริงในระดับสากล

Objective

1. To produce graduates with knowledge of innovation, academic marketing, and administration, the private and public sectors.  To have the skills, knowledge, and in conducting research of international quality.

2. To develop human potential, ready to move into a management position with future changes.

3. To develop market readiness potential As well as developing a practical application model internationally.