หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด

Doctor of Business Administration Program in Marketing

มหาวิทยาลัยสยาม

 

ปรัชญาของหลักสูตร

 

            เป็นการสร้างนักวิชาการและนักวิชาชีพขั้นสูงที่เป็นสากล โดยกระบวนการวิจัยเพื่อให้สามารถบุกเบิก แสวงหาความรู้ใหม่จากความรู้เดิมได้อย่างอิสระ สร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ บูรณาการศาสตร์การตลาดและพัฒนาการสิ่งใหม่ เชื่อมโยง  กับศาสตร์อื่นได้อย่างต่อเนื่อง บนพื้นฐานคุณธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพขั้นสูง

Philosophy

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตสาขาการตลาด  เป็นการสร้างนักวิชาการและนักวิชาชีพชั้นสูงระดับสากล โดยเน้นกระบวนการวิจัยเพื่อให้สามารถบุกเบิก แสวงหาความรู้ใหม่จากความรู้เดิมได้อย่างอิสระ สร้างสรรค์ จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ  บูรณาการศาสตร์การตลาดและพัฒนาการสิ่งใหม่เชื่อมโยงกับศาสตร์อื่นได้อย่างต่อเนื่องบนพื้นฐานคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง  ศักยภาพหลักสูตรเน้นทำวิจัยและศึกษารายวิชาเพิ่มเติมโดยมีเงื่อนไขพิเศษ คือต้องนำเสนอผลงานทางวิชาการ หรือเนื้อหาบางส่วนจากดุษฎีนิพนธ์ต่อที่ประชุมทางวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ พร้อมกับผลงานนั้นต้องได้รับการตีพิมพ์

Objective

  1. เพื่อผลิตบัณฑิตด้านนวัตกรรมการตลาดด้านวิชาการ และการบริหารภาคเอกชนและภาครัฐ ให้มีทักษะความรู้รวมทั้งในการทำวิจัยที่มีคุณภาพระดับสากล
  2. เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในอันที่จะก้าวสู่ตำแหน่งผู้บริหารที่พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
  3. เพื่อสร้างสรรค์ความรู้ใหม่และการพัฒนาการสอนวิจัยในระดับภูมิปัญญาและสากล
  4. เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านตลาด ตลอดจนพัฒนารูปแบบการประยุกต์ใช้จริงในระดับสากล