หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยสยาม (อาคาร 19) ชั้น 8

เลขที่ 38 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ

กรุงเทพมหานคร 10160

โทรศัพท์ 02-457-0068 ต่อ 5402

โทรสาร 02-868-6662

Mobile: 081-875-2964

E-mail: mark1@siam.edu