คณบดีหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญ ลักษิตามาศ
ผู้บริหารดีเด่นแห่งเอเชีย

 

 

รองคณบดีหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

 

ดร.สิวารัตน์ โคบายาชิ

ผู้เชี่ยวชาญการตลาดประเทศสิงคโปร์

ทายาทนักการเมืองและนักธุรกิจ

 

 

คณาจารย์ประจำหลักสูตร

ดร.ชัยพล หอรุ่งเรือง

ดร.บุญพันธ์ สุขุม

นพ.ดร.ศาสตรา ณ ปทุม

ดร.วุฒิพงศ์ วุฒิปรีชา

ดร.พิษณุ สันทรานันท์

อาจาย์พิเศษ

ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์

รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์

ศ.ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์

ศ.ดร.ประมวญ เทพชัยศรี

ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช

รศ.ดร.พิภพ อุดร

รศ.ดร.สมชาย สุภัทรกุล

ผศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิแก้ว