ระบบการเรียน : ทวิภาค เวลาเรียนต่อ 1 ภาคการศึกษา : ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์

   • ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนสิงหาคม – ธันวาคม
   • ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนมกราคม – พฤษภาคม
   • ภาคฤดูร้อน เดือนมิถุนายน – สิงหาคม
   • วันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 08.30 – 16.30 น.

หมายเหตุ : การศึกษาในหลักสูตรนี้ใช้เวลาประมาณ 3 ปี (ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 450,000 บาท)

หลักสูตรมีแบบการเรียน 2 แบบ

  • แบบ 1 : เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยมีการทำดุษฎีนิพนธ์และศึกษารายวิชาบังคับ 5
   วิชา โดยไม่นับหน่วยกิต และการสอบประมวลผลความรู้

   • แบบ 1.1 ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโทตรงสาขา
    1. รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต 5 วิชา
    2. ดุษฎีนิพนธ์ 72 หน่วยกิต
     (จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 72 หน่วยกิต)
  • แบบ 2 : เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย
   โดยมีการทำดุษฎีนิพนธ์และศึกษารายวิชาเสริมพื้นฐาน 4 วิชา โดยไม่นับหน่วยกิต
   และการสอบประมวลผลความรู้

   • แบบ 2.1 ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโทตรงสาขาต้องทำดุษฎีนิพนธ์ไม่น้อยกว่า 42
    หน่วยกิตและศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
    ส่วนผู้ที่จบปริญญาโทไม่ตรงสาขาต้องทำดุษฎีนิพนธ์ไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต และศึกษารายวิชา
    30 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาเสริมพื้นฐาน 4 วิชา โดยไม่นับหน่วยกิต

    1. สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 3(3-0-6) ไม่นับหน่วยกิต
    2. รายวิชาบังคับ 15 หน่วยกิต
    3. รายวิชาเลือก 15 หน่วยกิต
    4. ดุษฎีนิพนธ์ 42 หน่วยกิต
     (จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 72 หน่วยกิต)