ระบบการเรียน : ไตรภาค เวลาเรียนต่อ 1 ภาคฯ : ประมาณ 15 สัปดาห์

ภาคการเรียนที่ 1 : มกราคม  – เมษายน
ภาคการเรียนที่ 2 : พฤษภาคม  – สิงหาคม
ภาคการเรียนที่ 3 : กันยายน  – ธันวาคม

หมายเหตุ : การศึกษาในหลักสูตรนี้ใช้เวลาประมาณ 3 ปี (ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 450,000 บาท)

วันเวลาเรียน : เฉพาะวันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น.

หลักสูตรมีแบบการเรียน 2 แบบ

แบบ 1 / แผน ก :
เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยเพื่อทำดุษฎีนิพนธ์ โดยนักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาบังคับ 3 วิชา โดยไม่นับหน่วยกิต และการสอบประมวลผลความรู้
ปริญญามหาบัณฑิต

  1. รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต 3 วิชา
  2. ดุษฎีนิพนธ์ 60 หน่วยกิต
   (จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 60 หน่วยกิต)

แบบ 2/แผน ข :
เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยเพื่อทำดุษฎีนิพนธ์ และการศึกษารายวิชา (coursework) รวมถึงการศึกษา 1 รายวิชาบังคับ โดยไม่นับหน่วยกิต และการสอบประมวลผลความรู้
ปริญญาบัณฑิต (เกียรตินิยม)

  1. รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต 1 วิชา
  2. รายวิชา 33 หน่วยกิต
  3. ดุษฎีนิพนธ์ 48 หน่วยกิต
   (จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 81 หน่วยกิต)

ปริญญามหาบัณฑิต

  1. รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต 1 วิชา
  2. รายวิชา 21 หน่วยกิต
  3. ดุษฎีนิพนธ์ 39 หน่วยกิต
   (จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 60 หน่วยกิต)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *