ระบบการจัดการศึกษาและการดำเนินการหลักสูตร
ระบบการจัดการศึกษา

 • ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาคโดยหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ
  ภาคการศึกษาหนึ่งๆ มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
 • มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของอาจารย์ประจำหลักสูตร
  จะมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์

การดำเนินการหลักสูตร

 • วัน – เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน
  ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนสิงหาคม – ธันวาคม
  ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนมกราคม – พฤษภาคม
  ภาคฤดูร้อน เดือนมิถุนายน – สิงหาคม
  วันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 08.30 – 16.30 น.

หมายเหตุ : การศึกษาในหลักสูตรนี้ใช้เวลาประมาณ 3 ปี (ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 450,000 บาท)

 • คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททุกสาขาในสถาบันการศึกษาซึ่งสำนักงานคณะกรร
   มการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ/หรือหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมาย
   และ/หรือสภามหาวิทยาลัยสยามให้การรับรอง
  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
   หรือเทียบเท่าที่มีผลการเรียนดีมากจากสถาบันการศึกษาซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึ
   กษา (สกอ.) และ/หรือหน่วยงาน ที่มีอำนาจตามกฎหมาย
   และ/หรือสภามหาวิทยาลัยสยามให้การรับรอง โดยต้องมีความเชี่ยวชาญด้านการทำวิจัย
  • เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และไม่มีความประพฤติเสื่อมเสียขั้นร้ายแรง