หลักสูตรแบบ 1.1 เฉพาะมหาบัณฑิตที่จบหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตเท่านั้น

แผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยเพื่อทำดุษฎีนิพนธ์ โดยต้องศึกษารายวิชาพื้นฐาน 3 รายวิชาบังคับ  ไม่มีหน่วยกิตรวม

รายวิชาบังคับ 1 รายวิชา ไม่มีหน่วยกิต
วิชาเอก 2 รายวิชา 6 หนว่ยกิต
ดุษฎีนิพนธ์ 64 หน่วยกิต
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 70 หน่วยกิต

หลักสูตรแบบ 2.1 แผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยเพื่อทำดุษฎีนิพนธ์ และการศึกษารายวิชารวมถึงการศึกษาเพิ่มอีก 1 รายวิชาบังคับ (สัมมนาดุษฎีนิพนธ์) ไม่มีหน่วยกิต
สำหรับนักศึกษามหาบัณฑิต (ไม่ตรงสาขา)

รายวิชาบังคับ 1 รายวิชา ไม่มีหน่วยกิต
รายวิชาเสริมพื้นฐาน 3 รายวิชา ไม่มีหน่วยกิต
รายวิชาบังคับ 5 รายวิชา 15 หน่วยกิต
รายวิชาเอก 5 รายวิชา 15 หน่วยกิต
ดุษฎีนิพนธ์ 40 หน่วยกิต
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 70 หน่วยกิต

หมายเหตุ ตรงสาขาเว้นวิชาเสริมพื้นฐาน 3 รายวิชา

สำหรับนักศึกษาปริญญามหาบัณฑิตที่จบหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

รายวิชาบังคับ 1 รายวิชา ไม่มีหน่วยกิต
รายวิชาบังคับ 15 หน่วยกิต
รายวิชาเอก 5 รายวิชา 15 หน่วยกิต
ดุษฎีนิพนธ์ 40 หน่วยกิต
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 70 หน่วยกิต

หมายเหตุ

  1. นักศึกษาทุกระดับต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาบังคับ 5 วิชา รายวิชาเลือก 5 วิชา
  2. ผู้ที่จบระดับมหาบัณฑิต (ไม่ตรงสาขา) ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาเสริมพื้นฐานเพิ่ม 3 วิชา (ไม่มีหน่วยกิต )

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด แผน 2.1 (ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร)

ค่าใช้จ่าย ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 3 ภาคเรียนที่ 4 ภาคเรียนที่ 5

ภาคเรียนที่ 6

รวม
ค่าลงทะเบียนตามอัตราหน่วยกิตรวม 60,000 60,000 60,000 60,000 240,000
ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษา 5,000 5,000
ค่าบำรุงการศึกษา 15,000 15,000 15,000 15,000 60,000
ค่าบัตรประจำตัวนักศึกษา 250 250
ค่าประกันของเสียหาย 1,000 1,000
ค่าประกันอุบัติเหตุ 200 200 400
ค่าลงทะเบียนสอบวัดความรู้รวบยอด (สอบข้อเขียน) 8,000 8,000
ค่าลงทะเบียนสอบวัดความรู้รวบยอด (สอบการนำเสนอ) 8,000 8,000
ค่าลงทะเบียนเขียนดุษฎีนิพนธ์ 150,000 150,000
รวม 81,450 75,000 75,200 75,000 16,000 150,000 472,650