ปริญญาเอก

ค่าใช้จ่ายตั้งแต่การสมัครจนถึงจบการศึกษา

ค่าหน่วยกิต เหมาจ่ายในอัตราภาคการศึกษาละ 55,000 บาท ค่าธรรมเนียมนักศึกษาใหม่ – ค่าสมัครสอบ 3,000 บาท – ค่าใบสมัครชุดละ 300 บาท – ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 5,000 บาท – ค่าบัตรประจำตัวนักศึกษา 250 บาท – ค่าประกันอุบัติเหตุ 1,000 บาท – ค่าประกันของเสียหาย 1,000 บาท รวมค่าธรรมเนียมนักศึกษาใหม่ 9,650 บาท ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ – ค่าศึกษาดูงานในต่างประเทศ (ประมาณการ) 100,000 บาท – ค่ารักษาสถานภาพในกรณีที่นักศึกษาลาป่วย / ลาปฏิบัติราชการ / ทำดุษฏีนิพนธ์ไม่สำเร็จตามเวลาที่กำหนด ภาคการศึกษาละ 10,000 บาท

DETAIL
TOP