ข่าวประชาสัมพันธ์

ค่าใช้จ่ายตั้งแต่การสมัครจนถึงจบการศึกษา

ค่าหน่วยกิต เหมาจ่ายในอัตราภาคการศึกษาละ 55,000 บาท ค่าธรรมเนียมนักศึกษาใหม่ – ค่าสมัครสอบ 3,000 บาท – ค่าใบสมัครชุดละ 300 บาท – ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 5,000 บาท – ค่าบัตรประจำตัวนักศึกษา 250 บาท – ค่าประกันอุบัติเหตุ 1,000 บาท – ค่าประกันของเสียหาย 1,000 บาท รวมค่าธรรมเนียมนักศึกษาใหม่ 9,650 บาท ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ – ค่าศึกษาดูงานในต่างประเทศ (ประมาณการ) 100,000 บาท – ค่ารักษาสถานภาพในกรณีที่นักศึกษาลาป่วย / ลาปฏิบัติราชการ / ทำดุษฏีนิพนธ์ไม่สำเร็จตามเวลาที่กำหนด ภาคการศึกษาละ 10,000 บาท

DETAIL

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2559-2560

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2559 – 2560

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
สำนักงานบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19 ชั้น 8
เลขที่ 235 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
โทรศัพท์ : 0-2457-0068 ต่อ 5402
โทรสาร  : 0-2868-6662

DETAIL
TOP