ค่าใช้จ่ายตั้งแต่การสมัครจนถึงจบการศึกษา

 1. ค่าหน่วยกิต เหมาจ่ายในอัตราภาคการศึกษาละ 55,000 บาท
 2. ค่าธรรมเนียมนักศึกษาใหม่
  – ค่าสมัครสอบ 3,000 บาท
  – ค่าใบสมัครชุดละ 300 บาท
  – ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 5,000 บาท
  – ค่าบัตรประจำตัวนักศึกษา 250 บาท
  – ค่าประกันอุบัติเหตุ 1,000 บาท
  – ค่าประกันของเสียหาย 1,000 บาท
  รวมค่าธรรมเนียมนักศึกษาใหม่ 9,650 บาท
 3. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ
  – ค่าศึกษาดูงานในต่างประเทศ (ประมาณการ) 100,000 บาท
  – ค่ารักษาสถานภาพในกรณีที่นักศึกษาลาป่วย / ลาปฏิบัติราชการ /
  ทำดุษฏีนิพนธ์ไม่สำเร็จตามเวลาที่กำหนด ภาคการศึกษาละ
  10,000

  บาท

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *